Regler for Depositum og tilbagebetaling - Danskuddannelsen

Ved deltagelse på Danskuddannelsen skal du betale et depositum på 2.000 kr., hvis du er selvforsørger (dog ikke au pair).

 

Internationale medarbejdere og studerende mfl., der tilmelder sig danskuddannelsen bliver opkrævet et depositum på 2.000 kr.

 

Når kommunen har godkendt din deltagelse på danskuddannelsen, opkræver vi et depositum fra dig. Først når depositummet er indbetalt, kan du starte på din danskuddannelse.


Tilbagebetaling af depositum
Det fulde depositum refunderes, når du gennemfører modulerne med en test inden for en bestemt *tidsramme, eller når du tager den afsluttende eksamen.
NB! Bemærk at kursister på et prøvebærende modul skal bestå den førstkommende Danskprøve, som afholdes i maj/juni eller november/december.

- læs også nedenstående uddrag fra lovteksten på området.

 

• Hvis du ikke gennemfører modulet inden for den normerede *tidsramme, mister du hele dit indskud på 2.000 kr., Og du bliver bedt om at betale et nyt depositum, hvis du vil starte danskundervisningen igen.
• Det samme gælder, hvis du stopper midt i din danskuddannelse (modul), har meget fravær eller ikke består div. modultest eller eksamen efter det prøvebærende modul.

 

*Tidsramme for modulerne vil være som følgende:
Modul 1: 6 måneder
Modul 2: 6 måneder
Modul 3: 7 måneder
Modul 4: 8 måneder
Modul 5: 9 måneder
Modul 6: 9 måneder


NB! Folketinget har vedtaget, at det er kommunerne, der skal beslutte, om du får hele dit depositum tilbage. CLAVIS formidler blot depositum, men træffer altså ikke beslutningen om tilbagebetalingen.

 

Uddrag af selve lovteksten vedr. tilbagebetaling af depositum:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1089

 

§ 13. Udbydere af danskuddannelse opkræver S-kursister et depositum på 2.000 kr., når kursisten henvises til et modul på danskuddannelsen, jf. § 6,
Stk. 1, og § 14, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Depositummet betales pr. modul. Udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j (au-pair personer) betaler ikke depositum.
Stk. 2. Forpligtelsen til at betale depositum efter stk. 1 gælder for kursister, der henvises til danskuddannelse for første gang fra den 1. juli 2017.
Stk. 3. En S-kursist kan ikke påbegynde undervisningen, før den pågældende har indbetalt depositum til den udbyder af danskuddannelse, som kursisten er henvist til.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af depositum.
Stk. 5. Depositummet tilbagebetales, når kursisten inden for den frist, jf. bilag 3, der gælder for det modul, kursisten er henvist til, består modultesten.
Stk. 6. For en S-kursist på det prøvebærende modul tilbagebetales depositummet, når vedkommende efter maksimalt 9 måneders danskundervisning, jf. tidsfristerne for de prøvebærende moduler i bilag 3, består den først-kommende prøve.
Stk. 7. En S-kursist, der ikke består modultesten eller den afsluttende prøve inden for de frister, der er nævnt i stk. 5 og 6, fortaber sit depositum.
Stk. 8. En S-kursist, der ophører med danskuddannelse, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, og ikke har bestået modultesten inden for den frist, jf. bilag 3, der gælder for det modul, kursisten er henvist til, fortaber sit depositum.